Definisjon

Flere like eiendeler

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger