Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Definisjon

Finansieringsutgifter

Flere like eiendeler

Noteopplysninger

Offentlige tilskudd