Besøksreiser

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Generelt

Godtgjørelse:

Kost

Kostbesparelse i hjemmet

Krav om hjem og pendlerbolig

Losji

Naturalytelse:

Refusjon:

Småutgifter