Andre tema som gjelder konsern

Bokføring av aksjer i datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Oppkjøp av datterselskap

Stifte eget datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse