Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern