Avgiftsfritt salg

Avgiftspliktig salg

Avgiftsunntatt salg

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva