Avsetning til tap

Innbetaling på tidligere tapsført fordring

Konstatert tap

Kort oppsummert

Relevante verktøy