8000 Aksjeutbytte fra norsk datterselskap

8003 Aksjeutbytte fra utenlandsk datterselskap, innenfor fritaksmetoden

8004 Aksjeutbytte fra utenlandsk datterselskap, utenfor fritaksmetoden

8005 Resultatandel fra datterselskap etter egenkapitalmetoden

8007 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden

8008 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, utenfor fritaksmetoden

8010 Aksjeutbytte fra norsk foretak i samme konsern

8013 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern, innenfor fritaksmetoden

8014 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden

8017 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, innenfor fritaksmetoden

8018 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden

8020 Aksjeutbytte fra norsk tilknyttet selskap

8023 Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden

8024 Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap, utenfor fritaksmetoden

8025 Resultatandel fra tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden

8027 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden

8028 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, utenfor fritaksmetoden

8030 Renteinntekt fra foretak i samme konsern

8040 Renteinntekt, skattefri

8050 Renteinntekt bankinnskudd

8055 Renteinntekt kundefordringer

8059 Annen renteinntekt

8060 Valutagevinst (agio)

8070 Aksjeutbytte fra norsk foretak

8073 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden

8074 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, utenfor fritaksmetoden

8076 Annen finansinntekt, skattefri

8077 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8078 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8079 Annen finansinntekt

8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8082 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi realisert

8090 Inntekt på andre investeringer