Negativ kassedifferanse igjennom året

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

Positv kassedifferanse igjennom året

Positiv kassedifferanse ved årsslutt