Negativ kassedifferanse igjennom året

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

Positiv kassedifferanse ved årsslutt

Positv kassedifferanse igjennom året