Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger