Annen kortsiktig gjeld

Betalbar skatt

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Leverandørgjeld

Noteopplysninger

Sertifikatlån

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Vurdering og klassifisering