7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig

7825 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, ikke skattepliktig

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

7839 Endring i avsetning for forventet tap

7860 Tap på kontrakter

7880 Tap ved avgang anleggsmidler

7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

7883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, unntatt avgiftsplikt

7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

7891 Salgssum finansielle anleggsmidler

7899 Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler