3900 Annen driftsrelatert inntekt

3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt

3971 Justering merverdiavgift fast eiendom

3972 Justering merverdiavgift maskiner