Problemstillingen

Begrepene arbeid og virksomhet

Grensedragningen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt