2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet

2010 Egne aksjer/Felleseid andelskapital

2020 Overkurs

2030 Ikke registrert kapitalforhøyelse

2032 Ikke registrert fondsemisjon

2033 Ikke registrert kapitalnedsettelse

2035 Annen innskutt egenkapital

2036 Stiftelsesutgifter

2040 Fond / Fond for vurderingsforskjeller i DLS

2042 Fond for vurderingsforskjeller i andre selskaper

2045 Fond for urealiserte gevinster

2050 Annen egenkapital

2055 Avsatt utbytte

2056 Omregningsdifferanse

2057 Fradragsført bruk av privat bil etter sats

2060 Uttak kontanter

2062 Innskudd kontanter

2063 Uttak av anleggsmidler/driftsmidler

2064 Uttak varer og tjenester

2065 Egen bolig i næringsbygg

2066 Motkonto egen bolig i næringsbygg

2067 Lys og varme privat

2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

2069 Diverse andre privatutgifter

2070 Forskuddsskatt

2072 Tilleggsforskudd/restskatt

2075 Privat bruk av næringsbil

2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger

2080 Udekket tap

2099 Udisponert resultat