5000 Lønn til ansatte

5005 Avtalte tariffgodtgjørelser

5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn

5092 Feriepenger

5099 Andre lønnsposteringer