Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsfrister skatt og avgift

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrebetaling SFO

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver i naturalia som gir skattefritak for mottaker:

2021-2024
Ansatt i minst 20 år. Ansatt ytterligere minst 10 år.kr 8 000
Bedriftsjubileum - 25 år eller delelig med 25kr 4 000**
Pensjoneres eller slutter etter minimum 10 år i bedriftenkr 4 000**
Bryllupsgavekr 4 000**
Bursdagsgave, 50 år og deretter hvert tiende årkr 4 000**
Andre gaver (årlig beløp)kr 5 000*

* Overstiges beløpsgrensen, er det overskytende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter. Denne gaveregelen ("Andre gaver (årlig beløp)") kan også anvendes i kombinasjon med andre regler om skattefrie goder, f.eks. reglene om skattefrie velferdstiltak og gaver etter de andre reglene i tabellen over. Da kan det som overstiger grensen for hva som anses som rimelig velferdstiltak eller er utover beløpsgrensene i tabelle over, behandles som skattefri gave innenfor beløpsgrensen på kr 5 000.

** Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Det kan gis gaver skattefritt til en og samme person i løpet av et år for flere av alternativene i oversikten over. For eksempel kan det gis både julegave på opp til kr 5 000 ("Andre gaver") og bursdagsgave ved fyllte 50 på opp til kr 4 000 skattefritt.

Se FSFIN § 5-15-1.

Stikkord: 1000 kroner, 25 år, 40 år, 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, bedriftsjubileum, bryllup, bryllupsgave, bryllupspresang, bryllupspresanger, bursdag, bursdagsgave, bursdagsgaver, forbedringsforslag, forslagskasse, gave, gave ansatt, gave bursdag, gaver, gaver ansatt, gaver ansatte, gaver bursdag, gaver fradragsberettiget, gaver i arbeidsforhold, gaver til ansatte, gullklokke, julegave, julekurv, klokke, presang, presanger, takknemlighetsgave, prosent, føretak, foretak, selskap, bilar, gåv, presang, gav, dagar, lagar, annsatt, arbeidstag, arbeidstak, lønnsmottak, lønnstak, frå, ansettelsesforhold, kmva, klær, leik

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommunal deflator

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - i egen brakke / campingvogn

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Kost og losji - sats for kostbesparelse

Kost på besøksreise

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Normrentesatser

Oppjusteringsfaktor - utbytte, gevinst, tap, utdeling, renter

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon (bevertning)

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skatt utbytte - personlig aksjonær

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri kilometergodtgjørelse

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Smusstillegg

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandske sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk

Standardkompensasjon

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Utgiftsgodtgjørelse for barnepassere

Verktøygodtgjørelse