Aktivering

Alminnelig inntekt

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Arveavgift

Avskrivninger / saldogrupper

Bagatellmessig verdi

Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier

Barnehager - tilskudd til private barnehager

Barnevern - fosterhjem og besøkshjem

Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak

Bedriftsbeskatning

Betalingsfrister skatt og avgift

Boligsparing for ungdom (BSU)

Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Fagforeningsfradrag

Fastleger - capita-tilskudd

Fellesskatt til staten

Feriepenger

Finansskatt

Finnmarksfradraget

Firmabil (standardregelen)

Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)

Firmabil (utenfor standardregelen)

Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Fiskerfradrag

Folketrygdens grunnbeløp

Foreldrebetaling SFO

Foreldrefradrag

Formuesskatt

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap

Forsinkelsesrenter

PeriodeSats
2023 - 1. halvår10,75 %
2022 - 2. halvår9,25 %
2022 - 1. halvår8,50 %
2021 - 2. halvår8,00 %
2021 - 1. halvår8,00 %
2020 - 2. halvår8,00 % / 6 %*
2020 - 1. halvår9,50 % / 6 %*
2019 - 2. halvår9,25 %
2019 - 1. halvår8,75 %
2018 - 2. halvår8,50 %
2018 - 1. halvår8,50 %
2017 - 2. halvår8,50 %
2017 - 1. halvår8,50 %
2016 - 2. halvår8,50 %
2016 - 1. halvår8,75 %
2015 - 2. halvår9,00 %
2015 - 1. halvår9,25 %
2014 - 2. halvår9,50 %
2014 - 1. halvår9,50 %

Gjelder renter ved forsinket betaling av skatter og avgifter og forsinket utbetaling (fra Skatteetaten) av skatter og avgifter. Beregn her (Finansdepartementets kalkulator). Merk at kalkulatoren synes unøyaktig der hvor forfallsdagen ikke er en hverdag - se eget tema om beregning av renteperiode.

Rentesatsen gjelder også forsinket betaling av krav/fordringer. Næringsdrivende kan avtale høyere sats enn satsene over. For vanlige forbrukere er satsen i tabellen over maks sats. Se eget tema om forsinkelsesrenter.

* Lavere forsinkelsesrentesats i perioden 10. juni til 31. desember 2020. Dette gjelder for krav som det kan gis betalingsutsettelse for etter Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet § 6, og som får beregnet rente ved forsinket betaling etter skattebetalingsloven § 11-1, SI-loven § 7 og forskrift om dokumentavgift § 1-2, jf. Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet § 7.

Stikkord: forsinkelsesrente, forsinkelsesrente satser, forsinkelsesrenter, forsinkelsesrentesats, morarente, morarenter, rentenota, forsinkelserente, forsinkelsesrenter, rentefaktura, rennenota

Forskuddssats trekkfrie matpenger

Fri kost - uttak av mat til ansatte

Frikort for ungdom

Fylkeskommuneskatt

Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd

Gaver i arbeidsforhold

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til kunder / forretningsforbindelser

Gaver utenfor arbeidsforhold

Jordbruksfradrag

Kommunal deflator

Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt

Konsumprisindeksen

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Kost og losji - sats for kostbesparelse

Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter

Maksimale effektive marginale skattesatser

Matkuponger

Merverdiavgiftssatser

Minstefradrag

Normrentesatser

Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Oppjusteringsfaktor - utbytte, gevinst, tap, utdeling, renter

Pensjonsfradrag

Personalrabatter

Personfradrag

Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

Registrering i Brønnøysundregistrene

Reindriftsfradrag

Reisefradrag

Renter for beskatning av kraftforetak

Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Representasjon (bevertning)

Rettsgebyr

Sjømannsfradraget

Skatt utbytte - personlig aksjonær

Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid

Skattefri kilometergodtgjørelse

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap

Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak

Smusstillegg

Standardfradrag for hjemmekontor

Standardfradrag for utenlandske sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk

Standardkompensasjon

Statens satser - Kilometergodtgjørelse

Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

Statens satser utland

Stønad til livsopphold - veiledende satser

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Timelønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell

Trekkfritt nattillegg

Trinnskatt

Trygdeavgift

Trygdeavgift for grensegjengere

Tvangsmulkt

Verktøygodtgjørelse